Простий Twitter клієнт на ExtJS та Zend Framework

Насправді це не повноцінний клієнт, а написаний в демонстраційних цілях. Виконує лише прості функції - переглядає стрічку повідомлень, свої повідомлення, людей які зафоловили вас, і тих, кого зафоловили ви. Ну і, звісно, публікує твіти. twitter logo

Для початку напишемо інтерфейс для клієнта. Виглядати він буде так:

Клієнтська частина


var inputField = new Ext.form.TextArea({
  id: 'input-area',
  name: 'inputArea',
  width: '100%',
  height: 60,
  padding: '5px'
});
var inputPanel = new Ext.Panel({
  region:'north',
  border: false,
  height: 85,
  items: inputField,
  bbar: [
    '->', {
	  text: 'clear',
	  listeners: {
	    'click': function() {
		  inputField.setValue("");
		}
	  }
	},{
	  text: 'send',
	  listeners: {
	  'click': function() {
	    ....
        /* Публікація повідомлення */
        ....
	  }
	}
	}
  ]
});
inputPanel - панель для створення і публікації повідомлення.

var itemFriends = new Ext.Panel({
	id: 'item-friends',
    title: 'Friends',
    autoScroll: 'auto',
    items: viewFeed,
    cls:'empty',
    listeners: {
	  'beforeexpand': function(){

	  }
    }
});

var itemMy = new Ext.Panel({
	id: 'item-my',
    title: 'My',
    autoScroll: 'auto',
    items: viewMy,
    cls:'empty',
    listeners: {
      'beforeexpand': function(){

	  }
    }
});

 var itemFollowing = new Ext.Panel({
  	id: 'item-following',
    title: 'Following',
    autoScroll: 'auto',
    cls:'empty',
    items: viewFollowing,
    listeners: {
	  'beforeexpand': function(){

	  }
    }
});

var itemFollowers = new Ext.Panel({
  	id: 'item-followers',
    title: 'Followers',
    autoScroll: 'auto',
    items: viewFollowers,
    cls:'empty',
    listeners: {
      'beforeexpand': function(){

	  }
    }
});

var accordion = new Ext.Panel({
    region:'center',
    border: false,
    split:true,
    layout:'accordion',
    items: [itemFriends, itemMy, itemFollowing, itemFollowers]
});
Панель accordion - для відображення змісту я вибрав тип розміщення компонентів 'accordion'. В панелях itemFriends, itemMy, itemFollowing, itemFollowers відповідно буде знаходитися: стрічка друзів, свої твіти, ваші друзі і ті, у кого ви у друзях.

var window = new Ext.Window({
  title: 'Ext-Twitter',
  width:300,
  border: false,
  height:600,
  disable: true,
  shim:false,
  maximizable: false,
  tools:[{
    id:'refresh',
	qtip: 'Refresh messages',
	handler: function(event, toolEl, panel){
	  /* refresh panels */
	 }
  },{
    id:'gear',
	qtip: 'Options',
	handler: function(event, toolEl, panel){
	  options();
	}
  }],
  layout: 'border',
    listeners: {
	  'close': function(){
	    Ext.Ajax.request({
    	  url: '/twitter/logout/'
		 });
	  }
	},
  items: [ inputPanel, accordion ]
});
window.show();
Створюється вікно, у якому будуть відображатися ці панелі. У властивість tools компоненту Window додано кнопки оновлення стрічки та вікна налаштувань аккаунту. Поставимо обробник, що спрацьовує на закриття вікна - він закриватиме сесію роботи з клієнтом.

var tplFeed = new Ext.XTemplate(
  '<div id="list-view"><tpl for=".">',
  '<div class="thumb-wrap" id="item-{id}">',
  '<img width="48" align="left" src="{awatar}" alt="{name}"><div class="x-view"><b>{name}</b> {message}</div><div class="createdate">{createdate}</div></div>',
  '</tpl></div>'
);

var tplUsers = new Ext.XTemplate(
  '<div id="list-view"><tpl for=".">',
  '<div class="thumb-wrap" id="item-{id}">',
  '<img width="48" align="left" src="{awatar}" alt="{name}"><div class="x-view"><b>{name}</b><div>{description}</div></div></div>',
  '</tpl></div>'
);
tplFeed та tplUsers - шаблони для відображення стрічки повідомлень та користувачів відповідно. Тут не забуваємо про стилі, які необхідно додати для коректного відображення інформації.

/* Friends */
 var storeFeed = new Ext.data.JsonStore({
  url: '/twitter/feed/',
  root: 'data',
  baseParams: { 'type': 'friends' },
  fields: [
    'name', 'id', 'login', 'createdate', 'message', 'awatar'
  ]
});

var viewFeed = new Ext.DataView({
  tpl: tplFeed,
  singleSelect: true,
  itemSelector: 'div.thumb-wrap',
  emptyText : '<div style="padding:10px;">Empty</div>',
  store: storeFeed,
  overClass:'x-view-over'
});

/* My */
var storeMy = new Ext.data.JsonStore({
  url: '/twitter/feed/',
  root: 'data',
  baseParams: { 'type': 'my' },
  fields: [
    'name', 'id', 'login', 'createdate', 'message', 'awatar'
  ]
});

var viewMy = new Ext.DataView({
  tpl: tplFeed,
  singleSelect: true,
  itemSelector: 'div.thumb-wrap',
  emptyText : '<div style="padding:10px;">Empty</div>',
  store: storeMy,
  overClass:'x-view-over'
});

/* Following */
var storeFollowing = new Ext.data.JsonStore({
  url: '/twitter/users/',
  root: 'data',
  baseParams: { 'type': 'following' },
  fields: [
    'name', 'id', 'login', 'awatar', 'description'
  ]
});

var viewFollowing = new Ext.DataView({
  tpl: tplUsers,
  singleSelect: true,
  itemSelector: 'div.thumb-wrap',
  emptyText : '<div style="padding:10px;">Empty</div>',
  store: storeFollowing,
  overClass:'x-view-over'
});

/* Followers */
var storeFollowers = new Ext.data.JsonStore({
  url: '/twitter/users/',
  root: 'data',
  baseParams: { 'type': 'followers' },
  fields: [
    'name', 'id', 'login', 'awatar', 'description'
  ]
});

var viewFollowers = new Ext.DataView({
  tpl: tplUsers,
  singleSelect: true,
  itemSelector: 'div.thumb-wrap',
  emptyText : '<div style="padding:10px;">Empty</div>',
  store: storeFollowers,
  overClass:'x-view-over'
});
Тут додаються компоненти Ext.data.JsonStore та Ext.DataView, які будуть завантажувати та відображати інформацію через шаблони. Я сильно не заморочувався і створив для кожної панелі по одній парі таких компонентів.

function options(){
  var optionsForm = new Ext.FormPanel({
    labelWidth: 75,
    url:'save-form.php',
    bodyStyle:'padding:5px 5px 0',
    width: 320,
    defaults: {width: 200},
    defaultType: 'textfield',
    items: [{
        fieldLabel: 'Login',
        name: 'login',
        allowBlank:false
      },{
        fieldLabel: 'Password',
        name: 'password',
        inputType: "password",
        allowBlank:false
      }
    ],
    reader : new Ext.data.JsonReader({
  	  	root: "data",
			id: "id"
    	},[
    	'login', 'password'
    ]),
    buttons: [{
      text: 'Cancel',
      listeners: {
        'click': function(){
    	  optionsWindow.close();
    	 }
      }
    }, {
      text: 'Connect',
      listeners: {
		'click': function(){
    	  optionsWindow.disable();
    	  optionsForm.getForm().submit({
      		url:'/twitter/login/',
      		params: {
			  'data': Ext.encode(optionsForm.getForm().getValues())
      		},
      		success: function() {
      		  optionsWindow.enable();
      		  window.enable();
      		  logged = true;
      		  loadFeed();
        	}
          });
    	optionsWindow.close();
    	}
      }
    }]
  });

  var optionsWindow = new Ext.Window({
    title: 'Ext-Twitter options',
    width:320,
    border: false,
    height:150,
    shim:false,
    modal: true,
    maximizable: false,
    layout: 'fit',
    items: optionsForm
  });
  optionsWindow.show();
}
Створення діалогового вікна з налаштуваннями аккаунта. В поля достатньо ввести ваш twitter-логін та пароль і при натисненні "Connect" спрацює обробник "/twitter/login/". При успішному залогування змінну logged встановимо в true. Виглядає воно так:

function loadFeed() {
  if (logged != true) return;
   	switch(accordion.layout.activeItem.id) {
      case 'item-friends':
   	    storeFeed.load();
     	break;
   	  case 'item-my':
   		storeMy.load();
    	break;
   	  case 'item-following':
   		storeFollowing.load();
    	break;
   	  case 'item-followers':
   		storeFollowers.load();
    	break;
   	  default:
     	break;
    }
}
Функція завантаження інформації (стрічки з повідомленнями чи список користувачів) в залежності від активної панелі.

Серверна частина

Опишу контроллер, що буде обробляти клієнтські запити.

public function loginAction() {
  $this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
  $data = $this->getRequest()->getParam('data', 0);
  if ($data) {
    $data = json_decode(stripslashes($data), 1);
    $login = $data['login'];
    $password = $data['password'];
    $twitter = new Zend_Service_Twitter($login, $password);
    $response = $twitter->account->verifyCredentials();
    if ($response) {
      $twitterNamespace = new Zend_Session_Namespace('Twitter_Auth');
      $twitterNamespace->login = $login;
      $twitterNamespace->password = $password;
      echo '{"success": true}';
    }
  }
}
Протягом всього часу буде використовуватися компонент Zend Framework - Zend_Service_Twitter. В даному методі приймаються від користувача логін та пароль, в разі успішної аутентифікації данні зберігаються у сессії.

public function logoutAction() {
  $this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
  $twitterNamespace = new Zend_Session_Namespace('Twitter_Auth');
  $twitter = new Zend_Service_Twitter($twitterNamespace->login, $twitterNamespace->password);
  $response = $twitter->account->endSession();
  Zend_Session::namespaceUnset('Twitter_Auth');
  echo "{'success': true}";
}
При закритті вікна клієнта спрацьовує цей обробник. Він закриває сесію з даними аутентифікації.

public function feedAction() {
  $this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
  $type = $this->getRequest()->getParam('type', 'friends');
  $twitterNamespace = new Zend_Session_Namespace('Twitter_Auth');
  $twitter = new Zend_Service_Twitter($twitterNamespace->login, $twitterNamespace->password);
  switch ($type) {
    case 'friends':
	  $response = $twitter->status->friendsTimeline();
	  break;
	case 'my':
	  $response = $twitter->status->userTimeline();
	  break;
	default:
	  echo "{'success': false}";
	  return;
  }
  $data = array();
  foreach ($response as $item) {
    $id = (string)$item->id;
	$awatar = (string)$item->user->profile_image_url;
	$login = (string)$item->user->screen_name;
	$user = (string)$item->user->name;
	$createdate = (string)$item->created_at;
	$message = (string)$item->text;
	$data[] = array(
	  'id'	=>	$id,
	  'awatar'	=>	$awatar,
	  'login'	=>	$login,
	  'name'	=>	$user,
	  'createdate'	=>	$createdate,
	  'message'	=>	$message
	);
  }
  $res = array(
    'data'	=>	$data
  );
  echo json_encode($res);
}
Отримання стрічки з повідомленнями. Метод status->friendsTimeline() повертає стрічку друзів, а метод status->userTimeline() - власні твіти.
Аналогічно виводяться користувачі. Метод user->friends() повертає список ваших друзів, а user->followers() - у кого ви у друзях.

І нарешті, метод, що публікує повідомлення.

public function updateAction()
{
	$this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
	$text = $this->getRequest()->getParam('text', 0);
	if ($text) {
		$twitterNamespace = new Zend_Session_Namespace('Twitter_Auth');
		$twitter = new Zend_Service_Twitter($twitterNamespace->login, $twitterNamespace->password);
		$response = $twitter->status->update($text);
		if ($response) echo "{'success': true}";
	}
}
Подивитися клієнт в дії можна за адресою http://labs.vlasuk.org.ua/twitter.

І цікаво було б почути думку, чи є доцільність у використанні такого типу клієнтів.

коментарі:

sky 16.12.2009 11:47
Upd. Більш зручніше повний js-код можна переглянути теж тут - http://labs.vlasuk.org.ua/twitter
+1Влад 16.12.2009 12:02
ще би повний код у вигляді архівчика ;)
sky 17.12.2009 07:15
блін. js - подивіться джерело сторінки тут - http://labs.vlasuk.org.ua/twitter.
php - весь код у статті

додати коментар: