Робота з даними - ExtJS та Zend Framework.

Зараз, під час епідемії грипу, з'явилося трохи більше часу, і вирішив його використати для написаня статтей по програмуванню. Відразу перепрошую за оформлення - все ж намагався зробити максимально зручним для читання.
В цій статті я опишу роботу з компонентами JavaScript фреймворку ExtJS та php Zend Framework на прикладі редагування деякого контента в таблиці БД.
Для редагування списку елементів контенту будемо використовувати компонент ExtJS GridPanel, для окремого екземпляру - FormPanel.
Огляд розрахований на людей які знають основи роботи з вказаними фреймоворками, тобто не буду зупинятися на деяких подробицях, як наприклад створення з'єднання з БД, написання завантажувача, тощо.
Для розробки використовував ExtJS 3.0, Zend Framework 1.8.1.

БД

Для початку створимо таблицю в БД.
CREATE TABLE `articles` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` varchar(255),
 `shorttext` text,
 `createdate` datetime,
 `text` text,
 PRIMARY KEY (`id`)
);
Це може бути простою стрічкою новин, в таблиці передбачені поля - назва, дата, короткий та повний текст.

GridPanel

Для початку розробимо інтерфейс для роботи з данними за допомогою JavaScript.
Створюємо нову html сторінку. Підключаємо файли стилів та бібліотеки ExtJS.
var record = Ext.data.Record.create([
	{name: 'id', type: 'int'},
	{name: 'title'},
	{name: 'createdate', type: 'date', dateFormat: 'Y-m-d h:i:s'},
]);
var ds = new Ext.data.Store({
  remoteSort: false,
  proxy: new Ext.data.HttpProxy({
 	url: '/grid/grid/'
  }),
  reader: new Ext.data.JsonReader({
 	root: 'result',
	totalProperty: 'totalCount'
  }, record)
});
paddingBar = new Ext.PagingToolbar({
  pageSize: 10,
  store: ds,
  displayInfo: true,
  displayMsg: 'Displaying topics {0} - {1} of {2}',
  emptyMsg: "No topics to display"
});
var renderDate = function(value, p, record){
  return value.format("j/n/Y H:i:s");
};
var grid = new Ext.grid.GridPanel({
  store: ds,
  trackMouseOver:false,
  loadMask: true,
  columns:[{
	id: 'id',
	header: "Id",
	dataIndex: 'id',
	width: 40,
	sortable: true
  },{
	header: "Title",
	dataIndex: 'title',
	width: 300,
	sortable: true
  },{
	header: "Createdate",
	dataIndex: 'createdate',
	width: 200,
	renderer: renderDate,
	sortable: true
  }],
  tbar: [
	new Ext.Button({
      text: 'New',
	  handler: addRecord
	}),
	new Ext.Button({
	  text: 'Edit',
	  handler: editRecord
	}),
	new Ext.Button({
	  text: 'Delete',
	  handler: deleteRecords
	}),
  ],
  bbar: paddingBar
});
grid.on("rowdblclick", editRecord);
var window = new Ext.Window({
  id: 'example-window',
  title : "Grid Example",
  layout: 'fit',
  width : 800,
  height : 400,
  items: [ grid ]
});
window.show();
grid.getStore().load();
Пояснення до коду.

Створюємо запис з визначенням данних. Назви і формати полів повинні відповідати полям у таблиці БД.
Вказуємо url контроллера, що буде завантажувати данні (/grid/grid/). Дані будуть завантажуватися в форматі JSON, в result будуть знаходитися записи таблиці. Для можливості навігації по сторінках, в totalCount потрібно завантажити загальну кількість записів. Для посторінкової навігації в бібліотеках ExtJS передбачений компонент Ext.PagingToolbar. У ньому вкажемо, що на сторінці буде виводитися 10 записів.
Напишемо рендер для дати - будемо відображати дату у більш зручному для перегляду форматі.
У тулбарі визначаємо кнопки для додавання, редагування та видалення контенту.
Додав ще обробник для подвійного кліку на запис у таблиці. Незручно виділяти контент, а потім тиснути на кнопку, для його редагування.
Виведемо нашу таблицю не просто на сторінці, а у вікні. В завершенні - завантажуємо дані у таблицю.

Отже, даний код виводить на сторінці вікно, у якому буде розміщена таблиця.

GridController

Далі перейдемо до php і почнемо створювати контролер, який буде взаємодіяти з клієнтською частиною.
class GridController extends Zend_Controller_Action
{
...
}
Створимо модель даних, що буде взаємодіяти з БД і виконувати операції з данними.
class Grid extends Zend_Db_Table_Abstract
{
  public function getCountRows()
  {
    $select = $this->select()->from(array('p' => $this->_name),array('c' => 'COUNT(*)'));
    $stmt = $select->query();
    $result = $stmt->fetchAll();
    return $result[0][0];
  }
}
Модель наслідує клас Zend_Db_Table_Abstract і у ній я дописав один метод, що буде виводити загальну кількість записів (не знайшов у фреймворку стандартної функції, яка б це робила).

Створюємо метод для контроллера Grid, що буде завантажувати данні в таблицю.
public function gridAction()
{
    $this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
    require_once 'Grid.php';
    $grid = new Grid(array('name' => 'articles'));
    $totalCount = $grid->getCountRows();
    $where = null;
    $order = "id";
    $limit = $this->getRequest()->getParam('limit', 5);
    $start = $this->getRequest()->getParam('start', 0);
    $rows = $grid->fetchAll($where, $order, $limit, $start);
    $data = array(
      'totalCount' => $totalCount,
      'result' => $rows->toArray()
    );
    echo json_encode($data);
}
У методі знаходимо загальну кількість записів та вибираємо сторінку записів. При посторінковій навігації також у якості параметрів будуть передаватися значення start та limit. Формуємо масив з загальною кількістю елементів та данними і конвертуємо його у формат JSON.

FormPanel

Переходимо до клієнтської частини і JavaScript. Для початку створюємо два обробника - для додавання та редагування сторінки.
addRecord = function() {
  recordEditDialog('new');
};
editRecord = function() {
  var sm = grid.getSelectionModel();
  if (!(row = sm.getSelected())){
    alert('Record not selected');
    return false;
  }
  recordEditDialog(row.id);
};
addRecord - містить функцію recordEditDialog(), що додає новий запис у таблицю, у якості параметра передається 'new'.
editRecord - визначає виділений запис у таблиці і передає його id у функцію recordEditDialog().
recordEditDialog = function(id) {
  var form = new Ext.form.FormPanel({
  autoScroll: true,
  bodyStyle:'padding:5px',
  reader : new Ext.data.JsonReader({
    root: "data", id: "id"
  }, [
    {name: 'id', type: 'int'},
    'title', 'createdate', 'shorttext', 'text'
  ]),
  defaultType: 'textfield',
  items: [{
    fieldLabel: 'Name',
    name: 'title',
    allowBlank:false,
    anchor:'98%'
  },{
    fieldLabel: 'Createdate',
    name: 'createdate',
    xtype:'datefield',
    format: 'Y-m-d h:i:s',
  },{
    xtype:'textarea',
    fieldLabel: 'Short text',
    name: 'shorttext',
    anchor:'98%'
  },{
    xtype:'htmleditor',
    fieldLabel: 'Text',
    name: 'text',
    anchor: '98%',
    height: 260
  }
]
});
if (id != 'new') {
  form.getForm().load({
  url:'/grid/form/',
  params: {
    id: id
  }
});
}
var editWindow = new Ext.Window({
  title: (id == 'new' ? 'Add record' : 'Edit Record'),
  width:700,
  height:500,
  modal: true,
  maximizable: true,
  buttonAlign: 'center',
  layout: 'fit',
  items: [ form ],
  buttons: [{
    text: 'OK',
    handler: function() {
      if (form.getForm().isValid()) {
        saveRecord(id);
        editWindow.close();
      }
    }
  },{
    text: 'Cancel',
    handler: function() {
      editWindow.close();
    }
  }]
});
editWindow.show();
saveRecord = function(id){
  data = form.getForm().getValues();
  var record = new Object;
  record.id = id;
  record.values = data;
  var dataCode = Ext.util.JSON.encode(record);
  Ext.Ajax.request({
    url: '/grid/save/',
    params: { data: dataCode },
    success: function ( options, success, response ) {
      grid.getStore().load();
    },
    failure: function (result, request) {
    }
  });
};
};
Для редагування екземпляра контента створюємо форму на основі компоненту Ext.form.FormPanel. Визначимо JsonReader який буде завантажувати данні у форму, вказуємо всі поля запису та опишемо всі поля форми.
Якщо контент редагується, а не створюється новий, то завантажуємо його у форму. В url вказуємо контроллер, що буде завантажувати запис (/grid/form).
Створюємо вікно, у якому буде виводитися форма. Зробимо його модальним, щоб під час редагування не було доступу до таблиці. У вікні задамо дві кнопки, 'OK' - зберігає запис і закриває вікно, 'Cancel' - відміна редагування.

saveRecord - функція, що зберігає дані форми.
Вибираємо значення всіх полів, та конвертуємо їх у формат JSON. Туди ж записуємо id. Якщо id буде 'new', то запис буде додаватися, інакше оновлюватися. Передавання JSON я використовую тому, що на сервері зручніше обробляти один об'єкт, ніж коли кожне поле прийде у POST окремо.
В url прописуємо метод контроллера, що буде обробляти запит. З допомогою AJAX-запиту відправляємо данні на сервер. При отриманні успішної відповіді таблиця перезавантажується.

GridController, робота з формою

Повертаємося до нашого контроллера і допишемо два метода - для завантаження та для редагування форми.
public function formAction()
{
  $this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
  $id = $this->getRequest()->getParam('id', 0);
  if ($id) {
    require_once 'Grid.php';
    $grid = new Grid();
    $where = array('id = ?' => $id);
    $row = $grid->fetchRow($where);
    $row = $row->toArray();
    $data = array(
      'data' => array($row)
    );
    echo json_encode($data);
  } else echo "{success: false}";
}
formAction() - завантажує у форму запис з отриманим параметром id. В принципі все просто - виконується запит до БД і результат заноситься у масив $data та виводиться у форматі JSON.
public function saveAction()
{
  $this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
  $data = $this->getRequest()->getParam('data', 0);
  if ($data) {
    $data = json_decode(stripslashes($data), 1);
    $id = $data['id'];
    $data = $data['values'];
    require_once 'Grid.php';
    $grid = new Grid();
    if($id == 'new') {
      $grid->insert($data);
    } else {
      $where = array('id = ?' => $id);
      $grid->update($data, $where);
    }
    echo "{success: true}";
  } else echo "{success: false}";
}
saveAction() - додає або редагує запис.
В якості параметру приймає данні у форматі JSON, що конвертуються у звичайний масив. Якщо id = 'new' - додаємо данні до БД.
Інакше виконуємо оновлення данних по заданому id.

Видалення данних

Залишилася ще одна операція - видалення данних.

Для початку напишемо обробник на JavaScript.
deleteRecords = function(){
  var sm = grid.getSelectionModel();
  if (!sm.getSelected()){
    alert('Record not selected');
    return false;
  }
var rows = sm.getSelections();
if (rows.length >= 1){
  data = [];
  for(var i = 0; i < rows.length; ++i){
    row = rows[i];
    data.push(row.data.id);
  }
  var dataCode = Ext.util.JSON.encode(data);
  Ext.Ajax.request({
    url: '/grid/delete/',
    params: { data: dataCode, classname: '' },
    success: function ( options, success, response ) {
      success = Ext.util.JSON.decode(options.responseText).success;
      if (success) {
        grid.getStore().load();
      }
    },
    failure: function (result, request) {
    }
  });
}
};
Спочатку вибираємо id виділенних записів. Видалити можна відразу декілька записів.
Конвертуємо їх у JSON.
Виконуємо AJAX-запит, в url вказуємо метод контроллера, що буде видаляти записи (/grid/delete/).
В разі успішного виконання запиту оновлюємо таблицю.

І підсумки

В даному огляді я розглянув тільки основні функції роботи з данними. Насправді в реальній роботі все набагато складніше. Необхідно сортувати записи, працювати з підтримкою мультимовності, редагувати окремі поля відразу в таблиці, фільтрувати записи та інше. Окремий функціонал потрібно також додати, якщо необхідно розділити права користувачів на редагування. Якщо таблиць для редагування декілька, то зручніше написати свій компонент, який вже буде вміщувати в собі всі ці функції, і використовувати його у роботі.

коментарі:

webdevbyjoss 05.11.2009 22:40
ух... ледве до кінця дочитав
але було цікаво бо давно заглядаю в бік ExtJS але якось він мене все відлякує відсутністю часу то все вивчити
sky 05.11.2009 23:13
в принципі, документації і прикладів по ньому є достатньо)
webdevbyjoss 05.11.2009 23:25
так, я писав про брак часу.
досить таки громадна машина, і його або грунтовно розібратися і писати на ньому щось серйозне або ні
не можна як jQuery - трішки підюзати... хоча може я і помиляюсь
Enetri 06.11.2009 07:50
Будь ласка, трохи косметичної правки: дещо зменшіть ілюстрації (щоб уникнути скролингу), застрільте крапки в заголовках та зайві брейки..

І вітаємо з успішним почином :)
+1sky 06.11.2009 10:01
ok
+1-=0m3r=- 06.11.2009 08:02
Чудова статья, шкода що її раніше не було.
ЗІ: кілька дрібних ремарок
1) не echo json_encode($data); а $this->_helper->json->sendJson($data) потім можна буде хелпер перевизначити.
2) url: '/grid/delete/', ===> url: baseUrl + '/grid/delete/',

3) беру так var selectedItems = grid.getSelectionModel().selections.items;
for (var i = 0; i < selectedItems.length; i++) {data[i] = selectedItems[i].id;}
...
params: {data: Ext.encode(data)},
...
Влад 06.11.2009 11:02
ще би сурс-код і було би просто казка

додати коментар: